Bij verhindering graag afmelden uiterlijk 24 uur voor de afspraak.

In onze praktijk hanteren wij de betalingsvoorwaarden zoals ze zijn opgesteld door onze beroepsvereniging:

Algemene betalingsvoorwaarden NIP

  1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de cliënt.
  2. Alle door de psycholoog, dan wel Psychologenpraktijk BreinVitaal, gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen 14 dagen na de datum van verzending van de declaratie, tenzij anders overeengekomen. De cliënt kan betaling niet achterwege laten met enig beroep op verrekening.
  3. Indien door de cliënt aan de psycholoog, dan wel Psychologenpraktijk BreinVitaal, machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel aan de praktijk een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag van de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt.