In het directe contact met de patiënt/cliënt en betrokkene gaat de beroepsbeoefenaar een vertrouwensrelatie met hem aan. Daarom is de beroepsbeoefenaar verplicht tot geheimhouding van hetgeen hem uit hoofde van de uitoefening van zijn beroep ter kennis komt, voor zover die gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Onder deze verplichting valt ook het professionele oordeel van de beroepsbeoefenaar over de betrokkene. De geheimhoudingsverplichting blijft na beëindiging van de professionele contacten bestaan.